• Geselecteerde kwaliteit voor een scherpe prijs
 • Europese A-merken
 • Gratis verzending vanaf €50 excl. btw

Inhoud

 • Algemeen
 • Aanbiedingen en Overeenkomsten
 • Levering en levertijd
 • Overmacht
 • Prijs
 • Betaling
 • Verzuim
 • Zekerheidstelling, pandrecht en eigendomsvoorbehoud
 • Klachten en Garanties
 • Aansprakelijkheid
 • Geheimhouding
 • Aansprakelijkheid
 • Toepasselijk recht
 • Bevoegde rechter

 

 1. Algemeen

  • Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, leveringen en te verrichten diensten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Besthoma Trading International B.V., statutair gevestigd te Best, in hierna volgende te noemen: “Besthoma”. De meest recente versie van deze voorwaarden is steeds van toepassing.
  • Algemene (inkoop)voorwaarden van een (potentiële) wederpartij van Besthoma worden door Besthoma uitdrukkelijk en in alle gevallen van de hand gewezen, ook indien de wederpartij naar laatstgenoemde voorwaarden verwijst in een tot Besthoma gericht verzoek tot uitbrengen van een aanbod.
  • Onder Wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die aan Besthoma verzoekt een dienst te verrichten of goederen te leveren.
  • Alle door Besthoma verstrekte prijsopgaven, brochures, orderbevestigingen, facturen en andere informatie zijn zo nauwkeurig mogelijk. Besthoma is echter niet aansprakelijk voor enige typ, druk of soortgelijke fout.
  • Eventuele schriftelijke geaccordeerde afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts gelden voor de overeenkomst waarvoor een zodanige schriftelijke akkoordverklaring door Besthoma werd afgegeven.
  • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Besthoma en de Wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
  • In het geval de algemene voorwaarden worden vertaald, is en blijft uitsluitend de tekst van de Nederlandse versie beslissend.

 

 1. Aanbiedingen en Overeenkomsten

 • Alle door Besthoma verstrekte offertes, aanbiedingen, prijzen en condities worden steeds vrijblijvend gedaan en vervallen na verloop van 30 dagen tenzij anders bepaald.
 • Orders en wijzigingen daarvan zijn voor Besthoma slechts bindend, indien zij schriftelijk door Besthoma zijn geaccepteerd of bevestigd.
 • Indien de wijziging van de overeenkomst c.q. de latere overeenkomst verhoging van kosten tot gevolg heeft, zullen deze kosten op de aan de Wederpartij te verzenden factuur afzonderlijk worden aangegeven.
 • Afspraken met of toezeggingen door vertegenwoordigers of andere medewerkers van Besthoma, zijn voor Besthoma niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen door Besthoma schriftelijk zijn bevestigd.
 • Verbreking en annulering van de overeenkomst door de Wederpartij is slechts mogelijk indien Besthoma daarin schriftelijk toestemt. Alsdan is de Wederpartij verplicht tot vergoeding van de door Besthoma ter voorbereiding – en gedeeltelijke – uitvoering gemaakte kosten, alsmede tot vergoeding van de nadelige financiële gevolgen voor Besthoma wegens het niet uitvoeren van de overeenkomst. Deze vergoedingen gezamenlijk zullen minimaal 10% van de overeengekomen contractwaarde bedragen.

 

 1. Levering en levertijd

 • De door Besthoma aangegeven levertijden zijn geen fatale termijnen en zullen altijd bij benadering zijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
 • De levering vindt plaats af magazijn, ‘ex works’, conform ‘Incoterms 2000’. Hieronder wordt uitdrukkelijk mede begrepen magazijnen van toeleveranciers van Besthoma.
 • Vanaf het moment van levering zullen de goederen voor rekening en risico van de Wederpartij zijn. De Wederpartij dient zelf zorg te dragen voor eventuele verzekeringen.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, zullen de goederen worden geleverd met inschakeling van een door Besthoma gekozen transporteur. De daarmee gepaard gaande verzendkosten komen voor rekening van de Wederpartij en zullen voor zover mogelijk op de factuur worden vermeld.
 • Besthoma is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de levertijd door welke oorzaak dan ook. Overschrijding van de levertijd zal de Wederpartij geen recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor Wederpartij uit de desbetreffende overeenkomst voortvloeit.
 • Indien het tot stand komen van een nieuwe overeenkomst of wijzigen van een eerdere overeenkomst wijzigingen tot gevolg heeft van de overeengekomen levertijden, kan dit niet aan Besthoma worden tegengeworpen.
 • Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kan Besthoma dit deel leveren of wachten tot al het door de Wederpartij bestelde gereed is.
 • Bij levering van orders in gedeelten volgens het vorenstaande, alsook bij leveringen van successieve gedeelten van een bestelling krachtens overeenkomst, zal iedere (af)levering geacht worden een afzonderlijke overeenkomst te vormen, waarop bij aanvaarding van het geleverde door de Wederpartij niet meer kan worden teruggekomen.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, is de Wederpartij verplicht de uitgevoerde order direct en na gereedkomen daarvan in ontvangst te nemen.

 

 1. Overmacht

 • Tijdens overmacht worden de leveringsverplichtingen van Besthoma opgeschort.
 • Indien Besthoma bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk heeft voldaan aan haar verplichtingen, of slechts gedeeltelijk kan voldoen, is Besthoma gerechtigd het reeds geleverde of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 • Als overmachtfactoren tussen partijen worden met name aangemerkt: oorlog, mobilisatie, onlusten, natuurrampen, vervoersstakingen of andere vervoersbelemmeringen, stagnatie en respectievelijk beperking of stopzetting van de levering in de openbare nutsbedrijven, gebreken aan energiedragers, brand, machinebreuk en andere ongevallen, bedrijfsstakingen, uitsluitingen, optreden van organisaties van werknemers waardoor productie onmogelijk wordt, overheidsmaatregelen, niet-levering of niet-tijdige levering van noodzakelijke materialen of halffabricaten en andere onvoorziene omstandigheden en in het algemeen welke oorzaak buiten de controle van Besthoma gelegen is, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van de overeenkomst vertragen of redelijkerwijze onmogelijk maken.

 

 1. Prijs

 • Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, gelden de opgegeven prijzen af magazijn en zijn de prijzen in euro en exclusief BTW, eventueel verschuldigde auteursrechten en door overheid- en/of semioverheidsinstellingen opgelegde belastingen, heffingen en leges.
 • Indien na het sluiten van de overeenkomst 3 maanden zijn verstreken, is Besthoma gerechtigd om de prijs aan te passen aan eventuele in het tijdvak tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering c.q. betaling optredende wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, niet zijnde de verhogingen als bedoeld in artikel 5.3, zoals van grondstofprijzen, loon en valuta wisselkoers.
 • Indien door enige overheidsmaatregel, vóór de aflevering van de door Besthoma te leveren goederen kostprijsverhogende belastingen, invoerrechten en/of andere heffingen of leges worden verhoogd, zal Besthoma het recht hebben deze verhogingen door te berekenen, ook indien met de wederpartij is overeengekomen, dat de prijs vast zal zijn.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, zijn de kosten verbonden aan het installeren c.q. implementeren van de door Besthoma geleverde goederen uitsluitend voor rekening van Wederpartij.

 

 1. Betaling

 • Voor iedere (gedeeltelijke) levering wordt een factuur opgesteld en toegezonden.
 • Besthoma is gerechtigd te verlangen van Wederpartij dat voorafgaande aan de uitvoering van de Overeenkomst een voorschot van maximaal 50% van het totale orderbedrag is voldaan.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, dient de betaling door de Wederpartij te geschieden op een door Besthoma aan te wijzen rekening in Nederlandse valuta, netto contant, zonder korting of aftrek hoegenaamd ook, steeds zonder beroep op schuldvergelijking.

 

 1. Verzuim

 • De in het vorige artikel genoemde betalingstermijn is een fatale termijn. De Wederpartij is derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim bij het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn.
 • Vanaf het moment van verzuim tot de dag van volledige betaling is de Wederpartij 1,5% rente per maand verschuldigd of dat het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand wordt gerekend.
 • De Wederpartij is naast de hoofdsom en de vertragingsrente alle kosten verschuldigd, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die door Besthoma ter inning van haar vordering alsook ten behoeve van de bewaring van haar rechten worden gemaakt. Onder gerechtelijke kosten worden in ieder geval begrepen de declaraties van advocaten, procureurs, deskundigen en al degenen die Besthoma heeft opgedragen behulpzaam te zijn bij de invordering c.q. aan wie Besthoma heeft opgedragen terzake procedures te voeren, ook al zijn de betreffende declaraties eventueel hoger dan de som, welke de rechter in de procedure heeft begroot wegens kosten ten laste van de in het ongelijk gestelde partij. Onder buitengerechtelijke kosten worden in ieder geval begrepen de declaraties en nota’s van (rechts)kundige adviseurs, incassobureaus, deurwaarders en al degenen die Besthoma heeft opgedragen Besthoma behulpzaam te zijn bij de invordering buiten rechte. De buitengerechtelijke kosten worden ten minste gesteld op 15% van de hoofdsom vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting, zulks met een absoluut minimum van € 250,-.
 • Besthoma behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de betaling is ontvangen. Alle in dit kader gemaakte kosten van opslag komen voor rekening van de Wederpartij.
 • Wederpartij is gehouden om Besthoma onverwijld kennis te geven van beslaglegging op zijn roerende en/of onroerende zaken, (aanvraag tot) faillissement, surséance van betaling of aanvraag tot schuldsanering en van alle omstandigheden of gebeurtenissen die voor Wederpartij en/of Besthoma van nadelige invloed kunnen zijn op de regelmatige uitvoering van de Overeenkomst.
 • Besthoma is steeds gerechtigd alle op geld waardeerbare vorderingen van de Wederpartij op Besthoma te verrekenen met vorderingen van zowel Besthoma alsmede alle op enigerlei wijze aan Besthoma gelieerde ondernemingen op de Wederpartij.
 • Indien de Wederpartij op enigerlei wijze deel uitmaakt van een groep ondernemingen, wordt onder de Wederpartij in de zin van lid 6 mede verstaan alle op enigerlei wijze tot die groep behorende ondernemingen.

 

 1. Zekerheidstelling, pandrecht en eigendomsvoorbehoud

 • Indien naar het oordeel van Besthoma daartoe aanleiding bestaat, is Besthoma te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de Wederpartij deugdelijke zekerheid stelt voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Bij gebreke van het stellen van voldoende zekerheid heeft Besthoma het recht de uitvoering van de gesloten overeenkomst op te schorten dan wel om de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst met eenvoudige schriftelijke mededeling te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.
 • Alle goederen die Besthoma voor de Wederpartij houdt, worden geacht aan Besthoma verpand te zijn voor alle bedragen die de Wederpartij blijkens de administratie van Besthoma aan Besthoma uit welke hoofde dan ook verschuldigd is of zal worden.
 • Alle door Besthoma geleverde goederen blijven eigendom van Besthoma, tot het moment dat de Wederpartij vorderingen van Besthoma betreffende de tegenprestatie voor de door Besthoma aan de Wederpartij krachtens de onderhavige overeenkomst alsmede krachtens alle overige met de Wederpartij gesloten en nog te sluiten overeenkomsten te leveren of geleverde goederen danwel te verrichten of verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, heeft betaald. Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud is het de Wederpartij geoorloofd in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf de goederen te vervreemden. Onder normale bedrijfsuitoefening wordt evenwel niet verstaan liquidatieverkopen, verkopen tegen dumpprijzen en dergelijke.
 • Indien en zodra de Wederpartij in gebreke is met de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen of in strijd met het hier bepaalde handelt, is Besthoma gerechtigd de geleverde goederen, zoals in dit artikel bedoeld, zonder gerechtelijke tussenkomst als eigendom van Besthoma terug te halen en zal de Wederpartij daaraan medewerking verlenen. Alle kosten van het terughalen van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, komen ten laste van de Wederpartij.
 • Eveneens blijven alle door Besthoma geleverde goederen eigendom van Besthoma indien en zolang de Wederpartij de vorderingen die Besthoma op hem heeft, wegens tekortschieten in de nakoming van bovengenoemde overeenkomsten (waaronder mede begrepen vorderingen van Besthoma ter zake van boeten, rente en kosten) niet heeft voldaan.
 • Wanneer de Wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de hierboven in lid 3 genoemde vorderingen heeft voldaan, zal Besthoma de eigendom van geleverde goederen verschaffen onder voorbehoud van het pandrecht voor Besthoma tot meerdere zekerheid voor alle huidige en toekomstige vorderingen uit welke hoofde dan ook welke Besthoma op de Wederpartij heeft en/of zal verkrijgen. Voor zover vereist zal de Werderpartij op Besthoma’s eerste verzoek de medewerking verlenen aan alle handelingen die in dat kader vereist zijn.
 • Ingeval van faillissementsaanvrage van Wederpartij, een verzoek tot het verlenen van surséance van betaling met betrekking tot Wederpartij of ingeval met betrekking tot goederen van de Wederpartij conservatoire of executoriale maatregelen worden genomen, is Wederpartij verplicht Besthoma hiervan per omgaande in kennis te stellen.
 • Wederpartij is verplicht de in dit artikel bedoelde goederen afdoende te verzekeren, in ieder geval tegen risico’s van diefstal, beschadiging en tenietgaan. Het is Wederpartij niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen, als bedoeld in dit lid, aan een derde in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Hierbij wordt een openbaar pandrecht ten behoeve van Besthoma bedongen terzake van uitkering van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen, welke uitkering in plaats treedt van de betrokken goederen.
 • Indien de Wederpartij ondanks schriftelijke aanmaning daartoe, weigert zijn medewerking te verlenen aan het terughalen van de geleverde goederen, is de Wederpartij dienaangaande in verzuim en verbeurt hij een direct opeisbare boete van € 500,00 per dag dat hij hiermee in verzuim is/blijft.


 1. Klachten en Garanties

 • Besthoma staat in voor de goede kwaliteit van de door Besthoma geleverde goederen en garandeert dat de goederen gebruikt kunnen worden voor het doel waarvoor ze zijn vervaardigd. De gebruikte onderdelen voldoen aan de normen die daarvoor zijn opgesteld en zijn overeenkomstig de door haar leverancier verstrekte produktspecificaties en garanties. Mochten er onacceptabele afwijkingen, beschadigingen, manco’s en/of andere onvolkomenheden voorkomen, dan is Besthoma bereid tot vervanging en/of vergoeding van de schade, onder de in dit artikel opgenomen voorwaarden en bedingen. Een afwijkingen tot 10 % in grootte of aantal is acceptabel en geeft geen recht op vervanging en/of vergoeding van schade.
 • Klachten over facturen, kwaliteit of leveringsomvang dienen binnen 14 dagen na datum van de factuur schriftelijk onder nauwkeurige vermelding van de aard en de gronden van de klacht(en) schriftelijk door Besthoma te worden ontvangen.
 • Klachten met betrekking tot manco’s en beschadigingen aan een door de Wederpartij of namens de Wederpartij ontvangen zending dienen op de vrachtbrief te worden aangetekend, bij gebreke waarvan iedere klacht dienaangaande vervalt.
 • De goederen waarop de klacht betrekking heeft, moeten binnen 8 dagen na acceptatie van de klacht, mits vergezeld van een retouradvies waarin datum en nummer van de leverfactuur en de reden van retournering zijn vermeld, ter beschikking van Besthoma worden gesteld.
 • Indien aan een klacht na verloop van voormelde termijn door Besthoma al dan niet ten dele wordt tegemoet gekomen, geschiedt zulks geheel onverplicht zonder dat de Wederpartij daaraan enig recht kan ontlenen.
 • De gemelde klachten worden door Besthoma beoordeeld. Indien zij gegrond worden verklaard, worden door Besthoma de als ondeugdelijk gekwalificeerde goederen voor zover mogelijk hersteld of gerepareerd. Indien zulks niet mogelijk is, worden in beginsel nieuwe goederen geleverd door Besthoma. Indien herstel, nalevering of bijbetaling niet mogelijk is, of een dergelijk nalevering of bijlevering niet voldoet aan de oorspronkelijke specificaties, zal door Besthoma de tegenwaarde van de geleverde goederen worden gecrediteerd. Besthoma is op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van meer dan de waarde van de door Besthoma als ondeugdelijk gekwalificeerde goederen.
 • Indien de klachten niet gegrond blijken te zijn, kunnen de kosten van het onderzoek in rekening worden gebracht bij de Wederpartij, onder gehoudenheid voor de Wederpartij de gereclameerde goederen voor eigen rekening en risico weer terug te nemen.

 

 1. Aansprakelijkheid

 • Besthoma is behoudens het bepaalde in artikel 9 nimmer aansprakelijk voor enige schade, zowel direct als indirect door welke oorzaak dan ook aan de zijde van de Wederpartij of derde in verband met door Besthoma geleverde goederen of diensten, tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Besthoma.
 • Besthoma is nimmer aansprakelijk voor enige schade, zowel direct als indirect aan de zijde van de Wederpartij of derde in verband met geleverde goederen en/of diensten van een door Besthoma ingeschakelde externe partner.
 • Onverminderd het vorenstaande is Besthoma nimmer aansprakelijk voor:
  1. gevolg en/of indirecte schade als bedrijfsstagnatie en gederfde winst;
  2. schade veroorzaakt door hulppersonen;
  3. schade ontstaan aan de goederen van derden.
 • Indien Besthoma, ondanks het bepaalde in dit artikel, om welke reden dan ook gehouden is tot vergoeding van enige schade dan komt voor vergoeding echter

alleen in aanmerking de netto factuurwaarde van de betreffende levering of, indien dat bedrag hoger is, het bedrag van de door de verzekeraar van Besthoma in onderhavig geval te verstrekken uitkering.

 • Indien de verhouding van de door Besthoma te leveren prestaties ten opzichte van de omvang van de door de Wederpartij geleden schade daartoe aanleiding geeft,

zal de door Besthoma te vergoeden schade gematigd worden.

 • De Wederpartij zal Besthoma vrijwaren tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot geleverde goederen en/of diensten.

 

 1. Geheimhouding

 • Wederpartij staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van Besthoma ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in iedergeval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door Besthoma als zodanig is aangeduid.
 • Alle in het kader van de voor de uitvoering van de overeenkomst aan de Wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of overige informatie worden beschouwd als vertrouwelijke info
 • De Wederpartij dient desgevraagd de vertrouwelijke informatie alsmede alle kopieën of andere vermenigvuldigingen daarvan onverwijld over te dragen aan Besthoma.

 

 1. Ontbinding

 • Indien:
  1. Wederpartij enige op hem rustende verplichting jegens Besthoma niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
  2. Wederpartij failliet verklaard wordt of een verzoek daartoe ingediend is, surseance van betaling aangevraagd of verleend is, toepassing van de schuldsaneringsregeling (WSNP) verzoekt of verleend is;
  3. op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van Wederpartij (conservatoir) beslag gelegd is;
  4. Wederpartij krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is;
  5. Wederpartij ontbonden of geliquideerd wordt, (af)splitsing of fusie plaatsvindt;
  6. Wederpartij overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een ander bedrijf;
  7. de door Wederpartij aan Besthoma verstrekte gegevens niet overeen blijken te stemmen met de daadwerkelijke situatie;

en Wederpartij nog niet aan al zijn verplichtingen jegens Besthoma heeft voldaan, heeft Besthoma het recht door het enkel plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, en het geleverde als haar eigendom terug te vorderen op de wijze als bepaald in artikel 8 hetzij enig bedrag door Wederpartij aan Besthoma verschuldigd in zijn geheel op te eisen. Daarnaast heeft Besthoma te allen tijde het recht om van Wederpartij schadevergoeding te vorderen.

 • Teneinde Besthoma in het vorige lid genoemde recht tot terugname van de goederen te kunnen uitoefenen, verleent Wederpartij reeds nu voor alsdan aan Besthoma toestemming om de terreinen en gebouwen waar de goederen zich bevinden, daartoe te -laten- betreden. De kosten van teruggave van de goederen komen voor rekening van Wederpartij.

 

 1. Toepasselijk recht

 • Op de overeenkomst tussen Besthoma en de Wederpartij en de daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Het VN Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten 1980 (veelal aangeduid als het Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.

 

 1. Bevoegde rechter

 • Alle geschillen die tussen Besthoma en Wederpartij ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement s’-Hertogenbosch.
 • Indien de Wederpartij zijn woonplaats althans vestigingsplaats heeft buiten de lidstaten van het EEG executieverdrag of het verdrag van Lugano (verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken van 16 september 1988), dan zullen geschillen worden beslecht door het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam. De taal van de arbitrage zal de Nederlandse zijn. De plaats van arbitrage is Rotterdam.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.